ФАУНА

Тваринний світ

Фауна представлена типовими поліськими видами Західного зоогеографічного району. Всього зареєстровано ссавців – 55 видів, птахів – 241, плазунів – 7, земноводних – 12, риб – 30, з яких 37 видів занесені до Червоної книги України, а 10 – до Європейського Червоного списку.

Вивчення хребетних проводились Інститутом зоології НАН України, Львівським державним університетом, Інститутом гідробіології НАН України, Національним аграрним університетом та науковим відділом парку.

Вивчення безхребетних проводилось Інститутом зоології НАН України- ракоподібні, саркодові, молюски, вищі двокрилі, павуки, цератозетоїдні кліщі.

Ніжинським державним педінститутом – булавовусі метелики, Львівським національним університетом ім. І.Франка. – рукокрилі.

Видовий склад фауни складений на основі досліджень наукової групи парку, Інституту зоології НАН України, Інституту гідробіології НАН України, Львівського національного університету, Ніжинського державного педінституту, Національного педуніверситету ім.М.П.Драгоманова, Національного університету біоресурсів і природокористування України (Національного аграрного університету).

 Кількість видів фауни

п/п

РЯД Кількість родин Кількість видів
 

Відмічено за час існування парку

Відмічено в 2014 році
Всього в.т.ч. вперше
Клас   ссавці – Mammalia 13 55 55  
1 Гризуни – Rodentia 4 18 18
2 Зайцеподібні – Lagomorpha 1 1 1
3 Комахоїдні – Insectivora 3 8 8
4 Парнопалі – Artiodactyla 2 3 3
5 Рукокрилі – Chiroptera 1 15 15
6 Хижі – Carnivora 2 10 10
Клас птахи – Aves 49 241 217  
1 Гагароподібні – Gaviiformes 1 1 1
2 Голубоподібні – Columbiformes 1 5 5
3 Горобцеподібні – Passeriformes 23 99 94
4 Гусеподібні – Anseriformes 1 26 18
5 Дрімлюгоподібні — Caprimulgiformes 1 1 1
6 Дятлоподібні – Piciformes 1 9 9
7 Журавлині – Gruiformes 2 7 7
8 Зозулеподібні – Cuculiformes 1 1 1
9 Куроподібні – Galliformes 2 5 5
10 Лелекоподібні – Ciconiiformes 2 8 6
11 Одудоподібні – Upupiformes 1 1 1
12 Пеліканоподібні – Pelicaniformes 2 2 1
13 Пірникозоподібні – Podicipediformes 1 4 4
14 Ракшеподібні – Coraciiformes 3 3 3
15 Серпокрильцеподібні – Apodiformes 1 1 1
16 Сивкоподібні – Charadriiformes 3 44 38
17 Совоподібні – Strigiformes 1 5 5
18 Соколоподібні – Falconifomes 3 19 18
Клас плазуни – Reptilia 5 7 7  
1 Лускаті – Squamata 4 6 6
2 Черепахи – Chelonia 1 1 1
Клас земноводні – Amphibia 6 12 12  
1 Безхвості амфібії – Ecaudata 5 10 10
2 Хвостаті амфібії – Caudata 1 2 2
Клас риби – Pisces 11 30 30  
1 Вугреподібні – Anguilliformes 1 1 1
2 Карпоподібні – Cypriniformes 2 19 19
3 Колючкоподібні – Gasterosteiformes 1 1 1
4 Лососеподібні – Salmoniformes 2 2 2
5 Окунеподібні – Perciformes 2 4 4
6 Сомоподібні – Siluriformes 2 2 2
7 Тріскоподібні – Gadiformes 1 1 1
Клас ракоподібні – Crustacea 11 71 71  
Підклас вищі раки – Malacostraca 1 1 1  
1 Десятиногі раки – Decapoda 1 1 1
Підклас нижчі раки – Entomostraca 10 70 70  
2 Веслоногі раки – Copepoda 1 6 6
3 Гіллястовусі раки – Cladocera 9 64 64
Тип молюски – Mollusca
Клас двостулкові – Bivalvia 4 31 31  
Клас комахи – Insecta 902 902
Комахи з неповним перетворенням – Hemimetabola 53 53  
1 Бабки – Odonata 32 32
1 2 3 4 5 6
2 Прямокрилі – Orthoptera 3 21 21
Комахи з повним перетворенням –Holometabola 849 849  
3 Двокрилі – Diptera 134 134
4 Жуки – Coleoptera 549 549
5 Метелики – Lepidoptera 108 108
6 Перетинчастокрилі – Hymenoptera 57 57
7 Сітчастокрилі – Neuroptera 1 1 1
Клас павукоподібні – Arachnida 23 281 281  
1 Кліщі – Acari 4 19 19
2 Павуки – Aranei 19 262 262
Тип однокліткові — Protozoa
Клас саркодові — Sarcodina 5 56 56

Види тварин, занесені до Червоної книги України, регіональних червоних списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі

Група, вид Червона книга України, статус виду Рагіональний червоний список Бернська конвенція, додаток Боннська конвенція, додаток СІТЕС, додаток Європейський червоний список, категорія МСОП
латинська українська
Mammalia Ссавці
Insectivora Комахоїдні
Crocidura leucodon (Hermann.) Білозубка велика (білочерева) Нед.вивчений 3
Crocidura suaveolens (Pall.) Білозубка мала 3
Neomys anomalus (Cabrera) Рясоніжка (кутора) мала Рідкісний 3
Sorex araneus L. Мідиця звичайна 3
Sorex caecutiens L. Мідиця середня 3
Sorex minutes L. Мідиця мала + 3
Сhiroptera Рукокрилі
Barbastella barbastellus Широковух європейський Зникаючий 2 2 VU NT
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) Лилик північний Рідкісний 2 2
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Лилик пізній Вразливий + 2 2
Myotis dasycnete Нічниця ставкова Зникаючий 2 2 NT NT
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна Вразливий 2 2
Myotis myotis Нічниця велика Вразливий 2 2
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Нічниця вусата Вразливий 2 2
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Нічниця війчаста Вразливий 2 2
Nyctalus leisleri (Kuhl. 1817) Вечірниця мала Рідкісний 2 2
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Вечірниця руда Вразливий + 2 2
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) Нетопир лісовий Неоцінений 2 2
Pipistrellus pipistrellus Sreber Нетопир звичайний Вразливий 3 2
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Нетопир-карлик Неоцінений + 2 2
Plecotus auritus L. Вухань звичайний Вразливий 2 2
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Лилик двоколірний Вразливий 2 2
Lagomorhha Зайцеподібні
Lepus europaeus Pall Заєць сірий 3
Erinaceomorpha Їжакоподібні  
Erinaceus europaeus Їжак європейський +
Rodentia Гризуни
Castor fiber L. Бобер європейський 3
Dryomys nitedula Pall. Соня лісова + 3
Glis (Myoxus) glis L. Вовчок сірий + 3
Micromys minutus Мишка лугова +
Microtus oeconomus Pall. Полівка економка + 3
Muscardinus avellanarius L. Вовчок ліщиновий, Ліскулька + 3
Carnivora Хижі
Canis lupus L. Вовк сірий 2 2
Lutra lutra L. Видра річкова Неоцінений 2 1 NT NT
Martes foina L. Куниця кам’яна 3
Meles meles L. Борсук європейський + 3
Mustela ermine L. Горностай Неоцінений 3
Mustela nivalis L. Ласка 3
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий Неоцінений 3
Artiodactyla Парнопалі
Alces alces L. Лось європейський 3
Capreolus capreolus L. Сарна європейська 3
Всього видів   20 11 36 15 2 3 3
Aves Птахи
Gaviiformes Ряд гагароподібні
Gaviidae Родина гагрові
Gavia arctica Гагара чорношия 2 2 VU
Podicipediformes Ряд пірникозоподібні              
Podicipitidae Родина пірникозові              
Podiceps cristatus Пірникоза велика 3
Podiceps griseigena Пірникоза сірощока 2 2
Podiceps nigricollis Пірникоза чорношия 2
Podiceps ruficollis Пірникоза мала 2
Pelicaniformes Ряд пеліканоподібні              
Pelicanidae Родина пеліканові              
Pelicanus onocrotalus Пелікан рожевий Зникаючий 2 1, 2
Phalacrocoracidae Родина бакланові              
Phalacrocorax carbo Баклан великий 3
Ciconiiformes Ряд лелекоподібні
Ardeidae Родина чаплеві              
Ardea cinerea Чапля сіра 3
Ardea purpurea Чапля руда + 2 2
Ardeola ralloides Чапля жовта Рідкісний 2
Botaurus stellaris Бугай 2 2
Egretta alba Чапля велика 2 2
Ixobrychus minutus Бугайчик + 2 2
Ciconiidae Родина лелекові              
Ciconia ciconia Білий лелека 2 2
Ciconia nigra Чорний лелека Рідкісний 2 2 2
Anseriformes Ряд гусеподібні
Anatidae Родина качкові              
Anas clypeata Широконіска 3 1, 2
Anas crecca Чирянка мала 3 1, 2
Anas penelope Cвищ 3 1, 2
Anas platyrhynchos Крижень 3 1, 2
Anas querquedula Чирянка велика 3 1, 2
Anas strepera Нерозень Рідкісний 3 1, 2
Anser albifrons Гуска білолоба 3 1, 2
Anser anser Гуска сіра 3 1, 2
Anser erythropus Гуска мала Вразливий 2 1, 2 EN VU
Anser fabalis Гуменник 3 1, 2
Aythya ferina Попелюх 3 1, 2
Aythya fuligula Чернь чубата 3 1, 2
Aythya marila Чернь морська 3 1, 2 EN
Aythya nyroca Чернь білоока Вразливий 3 1, 2 VU NT
Branta canadensis Казарка канадська 3 1, 2
Bucephala clangula Гоголь Рідкісний 3 1, 2
Cygnus bewickii Лебідь малий Рідкісний 2 1, 2 VU
Cygnus olor Лебідь-шипун 3 1, 2
Cygnus сygnus Лебідь-кликун 2 1, 2
Glangula hyemalis Морянка 3 1, 2
Melanitta fusca Турпан 3 1, 2
Melanitta nigra Синьга 3 1, 2
Mergus albellus Крех малий 2 1, 2
Mergus merganser Крех великий 3 1, 2
Mergus serrator Крех середній Вразливий 3 1, 2
Oxyura leucocephala Савка Зникаючий 2 1, 2 2 VU EN
Somateria   mollissima Пухівка Вразливий 3 1, 2
Falconiformes Ряд соколоподібні              
Accipitridae Родина яструбові              
Accipiter gentilis Яструб великий 2 1, 2 2
Accipiter nisus Яструб малий 2 1, 2 2
Aquila chrysaetos Беркут Вразливий 2 1, 2 2
Aquila pomarina Підорлик малий Рідкісний 2 1, 2 2
Buteo buteo Канюк звичайний 2 1, 2 2
Buteo lagopus Зимняк + 2 1, 2 2
Circaetus gallicus Змієїд Рідкісний 2 1, 2 2
Circus aeruginosus Лунь очеретяний 2 1, 2 2
Circus cyaneus Лунь польовий Рідкісний 2 1, 2 2
Circus pygargus Лунь лучний Вразливий + 2 1, 2 2
Haliaeetus albicilla Орлан-білохвіст Рідкісний 2 1, 2 1
Milvus migrans Шуліка чорний Вразливий + 2 1, 2 2 VU
Milvus milvus Шуліка рудий Зникаючий 2 1, 2 2 NT
Pernis apivorus Осоїд 2 1, 2 2
Falconidae Родина соколові              
Falco cherrug Балобан Вразливий 2 2 2 EN EN
Falco columbarius Підсоколик малий 2 2 2
Falco subbuteo Підсоколик великий 2 2 2
Falco tinnunculus Боривітер звичайний 2 2 2
Pandionidae Родина скопові              
Pandion haliaetus Скопа Зникаючий 2 2 2
Gruiformes Ряд журавлеподібні              
Gruidae Журавлеві              
Grus grus Журавель сірий Рідкісний 2 1, 2 2
Rallidae Родина пастушкові              
Crex crex Деркач + 2 NT
Fulica atra Лиска 3 2
Gallinula chloropus Курочка водяна 3
Porzana parva Погонич малий 2 2
Porzana porzana Погонич звичайний 2 2
Rallus aquaticus Пастушок 3
Charadriiformes Ряд сивкоподібні              
Charadriidae Родина сивкові              
Charadrius dubius Пісочник малий 2 2
Charadrius hiaticula Пісочник великий Рідкісний 2 2
Pluvialis apricaria Сивка звичайна 3 2
Pluvialis squatarola Сивка морська 3 2
Vanellus vanellus Чайка 3 2 VU
Haematopodidae Родина куликосорокові              
Haematopus ostralegus Кулик-сорока Вразливий 3
Scolopacidae Родина баранцеві
Actitis hypoleucos Набережник 2 1, 2
Calidris alba Побережник білий 2 1, 2
Calidris alpina Побережник чорногрудий 2 1, 2
Calidris canutus Побережник ісландський 3 1, 2
Calidris ferruginea Побережник червоногрудий 2 1, 2
Calidris minuta Побережник малий 2 1, 2
Gallinago gallinago Баранець звичайний + 3 1, 2
Gallinago media Баранець великий Зникаючий 2 1, 2 NT
Limosa lapponica Грицик малий 3 1, 2
Limosa limosa Грицик великий 3 1, 2 VU NT
Lymnocryptes minimus Баранець малий 3 1, 2
Numenius arquata Кроншнеп великий Зникаючий 3 1, 2 NT
Numenius phaeopus Кроншнеп середній Зникаючий 3 1, 2
Philomachus pugnax Брижач + 3 1, 2
Scolopax rusticola Слуква + 3 1, 2
Tringa erythropus Коловодник чорний 3 1, 2
Tringa glareola Коловодник болотяний 2 1, 2
Tringa nebularia Коловодник великий 3 1, 2
Tringa ochropus Коловодник лісовий 2 1, 2
Tringa stagnatilis Коловодник ставковий Зникаючий 2 1, 2
Tringa totanus Коловодник звичайний 3 1, 2
Xenus cinereus Мородунка 2 1, 2
Recurvirostridae Родина чоботареві
Himantopus himantopus Кулик-довгоніг Вразливий 2 2
Laridae Родина мартинові              
Chlidonias hybrida Крячок білощокий 2
Chlidonias leucopterus Крячок білокрилий 2 2
Chlidonias niger Крячок чорний 2 2
Hydroprogne caspia Крячок каспійський Вразливий 2 2
Larus canus Мартин сивий 3
Larus minutus Мартин малий 2
Larus ridibundus Мартин звичайний 3
Sterna albifrons Крячок малий Рідкісний 2 2
Sterna hirundo Крячок річковий 2 2
Sterna paradisaea Крячок полярний 2 2
Stercorariidae Родина поморникові              
Stercorarius parasiticus Поморник короткохвостий 3
Stercorarius pomarinus Поморник середній 3
Strigiformes Ряд совоподібні              
Strigidae Совині              
Asio flammeus Сова болотяна Рідкісний 2
Asio otus Сова вухата 2 2
Athene noctua Сич хатній 2 2
Bubo bubo Пугач Рідкісний 2 2
Strix aluco Сова сіра 2 2
Caprimulgiformes Ряд дрімлюгоподібні
Caprimulgidae Родина дрімлюгові              
Caprimulgus europaeus Дрімлюга 2
Coraciiformes Ряд ракшеподібні              
Alcedinidae Родина рибалочкові              
Alcedo atthis Рибалочка + 2
Coraciidae Родина сиворакшеві              
Coracias garrulus Сиворакша Зникаючий 2 2 VU NT
Upupiformes Ряд одудоподібні              
Upupidae Родина одудові              
Upupa epops Одуд 2
Piciformes Ряд дятлоподібні              
Picidae Родина дятлові              
Dendrocopos leucotos Дятел білоспинний Рідкісний 2
Dendrocopos major Дятел звичайний 2
Dendrocopos medius Дятел середній 2
Dendrocopos minor Дятел малий 2
Dendrocopos syriacus Дятел сирійський 2
Dryocopos martius Жовна чорна + 2
Jynx torquilla Крутиголовка 2
Picus canus Жовна сива 2
Picus viridis Жовна зелена Вразливий 2
Galliformes Ряд куроподібні
Phasianidae Родина фазанові              
Coturnix coturnix Перепілка 3 2
Perdix perdix Куріпка сіра + 3 VU
Phasianus colchicus Фазан 3
Tetraonidae Родина тетерукові
Lyrurus tetrix Тетерук Зникаючий 3
Tetrastes bonasia Орябок Вразливий 3
Columbiformes Ряд голубоподібні
Columbidae Родина голубині              
Columba livia Голуб сизий 3
Columba oenas Голуб-синяк Вразливий 3
Streptopelia decaocto Горлиця садова 3
Streptopelia turtur Горлиця звичайна 3
Cuculiformes Ряд зозулеподібні              
Cuculidae Родина зозулеві              
Cuculus canorus Зозуля 3
Apodiformes Ряд серпокрильцеподібні
Apodidae Родина серпокрильцеві
Apus apus Серпокрилець чорний 3
Passeriformes Ряд горобцеподібні              
Alaudidae Родина жайворонкові              
Alauda arvensis Жайворонок польовий 3
Eremophila alpestris Жайворонок рогатий 2
Galerida cristata Посмітюха 3
Lullula arborea Жайворонок лісовий 3
Motacillidae Родина плискові              
Anthus campestris Щеврик польовий 2
Anthus cervinaus Щеврик червоногрудий 2
Anthus pratensis Щеврик лучний 2
Anthus trivialis Щеврик лісовий 2
Motacilla alba Плиска біла 2
Motacilla cinerea Плиска гірська 2
Motacilla flava Плиска жовта 2
Hirundinidae Родина ластівкові              
Delichon urbico Міська ластівка 2
Hirundo rustica Сільська ластівка 2
Riparia riparia Берегова ластівка 2
Lanidae Родина сорокопудові              
Bombycilla garrulus Омелюх 2
Lanius collurio Сорокопуд терновий 2
Lanius excubitor Сорокопуд сірий Рідкісний 2
Lanius minor Сорокопуд чорнолобий 2
Troglodytidae Родина кропивникові
Troglodytes troglodytes Волове очко 2
Prunellidae Родина тинівкові              
Prunella modularis Тинівка лісова 2
Muscicapidae Родина мухоловкові
Erithacus rubecula Вільшанка 2 2
Ficedula albicolis Мухоловка білошия 2 2
Ficedula hypoleuca Мухоловка строката 2 2
Ficedula parva Мухоловка мала + 2 2
Luscinia luscinia Соловейко східний 2 2
Luscinia svecica Синьошийка 2 2
Muscicapa striata Мухоловка сіра 2 2
Oenanthe isabellina Кам’янка попеляста 2 2
Oenanthe oenanthe Кам’янка звичайна 2 2
Phoenicurus ochruros Горихвістка чорна 2 2
Phoenicurus phoenicurus Горихвістка звичайна 2 2
Saxicola ruberta Трав’янка лучна 2 2
Turdus iliacus Дрізд білобровий 3 2
Turdus merula Дрізд чорний 3 2
Turdus philomelos Дрізд співочий 3 2
Turdus pilaris Чикотень 3 2
Turdus viscivorus Дрізд-омелюх 3 2
Sylvidae Родина кропив’янкові
Acrocephalus arundinaceus Очеретянка велика 2
Acrocephalus paludicola Очеретянка прудка Зникаючий 2 VU VU
Acrocephalus palustris Очеретянка чагарникова 2
Acrocephalus schoenobaenus Очеретянка лучна 2
Acrocephalus scirpaceus Очеретянка ставкова 2
Hippolais icterina Берестянка звичайна 2
Locustella fluviatilis Кобилочка річкова 2
Locustella luscinioides Кобилочка солов’їна 2
Locustella naevia Кобилочка-цвіркун
Phylloscopus collybita Вівчарик-ковалик 2
Phylloscopus sibilatrix Вівчарик жовтобровий 2
Phylloscopus trochilus Вівчарик весняний 2
Sylvia atricapilla Кропив’янка чорноголова 2
Sylvia borin Кропив’янка садова 2
Sylvia communis Кропив’янка сіра 2
Sylvia corruca Кропив’янка прудка 2
Sylvia nisoria Кропив’янка рябогруда 2
Regulidae Родина золотомушкові              
Regulus ingicapillus Золотомушка червоночуба Неоцінений 2
Regulus regulus Золотомушка жовточуба 2
Paradoxorhithidae Родина сутурові              
Panurus biarmicus Синиця вусата 2
Paridae Родина синицеві              
Parus ater Синиця чорна 2
Parus caeruleus Синиця блакитна 2
Parus cristatus Синиця чубата 2
Parus major Синиця велика 2
Parus montanus Гаїчка-пухляк 2
Parus palustris Гаїчка болотяна 2
Remiz pendulinus Ремез 2
Sittidae Родина повзикові
Sitta europaea Повзик 2
Certhiidae Родина підкоришникові              
Certhia familiaris Підкоришник звичайнй 2
Certhia brachydactyla Підкоришник короткопалий 2
Emberizidae Родина вівсянкові              
Calcarius lapponicus Подорожник лапландський 2
Emberiza aureola Вівсянка лучна 2 1, 2 VU
Emberiza calandra Просянка 3
Emberiza citrinella Вівсянка звичайна 2
Emberiza hortulana Вівсянка садова 3
Emberiza pusilla Вівсянка-крихітка 2
Emberiza schoeniclus Вівсянка очеретяна 2
Plectrophenax nivalis Пуночка 2
Fringillidae Родина в’юркові              
Acanthis cannabina Коноплянка 2
Acanthis flammea Чечітка звичайна 2
Acanthis flavirostris Чечітка гірська 2
Carduelis carduelis Щиглик 2
Carpodacus erythrinus Чечевиця 2
Chloris chloris Зеленяк 2
Coccothraustes coccothraustes Костогриз 2
Fringilla coelebs Зяблик 3
Fringilla montifringilla В’юрок 3
Loxia curvirostra Шишкар ялиновий + 2
Pyrrhula pyrrhula Снігур 3
Serinus serinus Щедрик 2
Spinus spinus Чиж 2
Aegithalidae Родина довгохвостосиницеві              
Aegithalos caudatus Синиця довгохвоста 3
Oriolidae Родина вивільгові              
Oriolus oriolus Вивільга 2
Corvidae Родина воронові              
Corvus corax Крук 3
Nusifraga caryocatactes Горіхівка 2
Passeridae Родина горобцеві              
Passer montanus Горобець польовий 3
Всього видів   42 14 227 113 26 13 12
Reptilia Плазуни
Testudines Ряд черепахи              
Emydidae Родина прісноводні черепахи              
Emys orbicularis Черепаха болотяна + 2 NT LR/nt
Squamata Ряд Лускаті              
Anguidae Родина веретенницеві              
Anguis fragilis Веретільниця ламка + 3
Colubridae Родина вужеві              
Coronella austriaca Мідянка європейська Вразливий 2
Natrix natrix Вуж звичайний 3
Lacertidae Родина справжні ящірки              
Lacerta agilis Ящірка прудка 2
Lacerta vivipara Ящірка живородна + 3
Viperidae Родина гадюкові              
Vipera berus Гадюка звичайна 3
Всього видів 1 3 7 1 1
Amphibia Земноводні  
Caudata Ряд хвостаті              
Salamandridae Родина саламандрові              
Lissotriton vulgaris Тритон звичайний + 3
Triturus cristatus Тритон гребенястий + 2
Anura Ряд безхвості
Discoglossidae Родина круглоязикові              
Bombina bombina Джерлянка червоночерева + 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bufonidae Родина ропухи
Bufo bufo Ропуха звичайна 3
Bufo calamita Ропуха очеретяна Вразливий 2
Bufo viridis Ропуха зелена + 2
Hylidae Родина жаби деревні              
Hyla arborea Райка деревна + 2
Pelobatidae Родина жаби часникові
Pelobates fuscus Землянка звичайна + 2
Ranidae Родина жаби
Rana arvalis Жаба гостоморда 2
Rana lessonae Жаба ставкова 3
Rana ridibundus Жаба озерна 3
Rana temporaria Жаба трав’яна 3
Всього видів 1 6 12
Pisces Риби              
Anguilliformes Ряд вугреподібні              
Anguillidae Родина вугреві              
Anguilla anguilla Річковий вугор європейський CR
Cypriniformes Коропоподібні              
Cyrpinidae Родина карпові              
Carassius carassius Карась звичайний Вразливий
Cyprinus carpio Короп європейський VU20
Leucaspius delineatus Верховка звичайна 3
Cobitidae Родина в’юнові              
Cobitis taenia Щипавка звичайна + 3
Misgurnus fossilis В’юн звичайний 3
Siluriformes Сомоподібні
Siluridae Родина сомові
Silurus glanis Сом європейський 3
Gadiformes Тріскоподібні              
Gadidae Родина тріскові              
Lota lota Минь річковий Вразливий            
Всього видів 2 1 4 2
Insecta Комахи  
Lepidoptera Метелики  
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) Бражник мертва голова Рідкісний            
Apatura iris (Linnaeus, 1758) Райдужниця велика Вразливий            
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) Ведмедиця-господиня Вразливий            
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Сінниця Едіп + 2     E LR/nt
Colias palaeno (Linnaeus, 1761) Жовтюх торфовищний Зникаючий      
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) Стрічкарка орденська малинова Рідкісний      
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Пасмовець тополевий Вразливий + 2     Е LR
Lycaena dispar (Haworth, 1802) Червонець непарний            
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Махаон Вразливий            
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) Мнемозина Вразливий   2        
Proserpinus Proserpina (Pallas, 1772) Бражник Прозерпіна Рідкісний   2 V DD
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) Сатурнія велика Вразливий   E
Coleoptera Жуки  
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) Вусач мускусний Вразливий            
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) Красотіл пахучий Вразливий         V  
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) Стафілін волохатий Рідкісний            
Odonata Бабки              
Anax imperator (Leach, 1815) Дозорець-імператор Вразливий            
Callopterix virgo (Linnaeus, 1758) Красуня діва Вразливий            
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Білоноска товстохвоста   + 2     І  
Sympecma paedisca (Brauer, 1882) Лютка Брауера   + 2      
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Тонкочервонець смугастий   +      
Neuroptera Сітчастокрилі              
Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1767) Мурашиний лев звичайний   +       К  
Hymenoptera Перетинчастокрилі              
Formica rufa (Linnaeus, 1761) Мурашка руда лісова           V LR/nt
Всього видів 15 6 6     8 4